Informaticasite van het Sondervick College te Veldhoven                 © L.J.M van Haperen (bron : R.J. van der Beek)
 

Hoofdstuk 5: Cascading StyleSheets (CSS)

  5.1 CSS

Als je een site hebt die uit veel pagina's bestaat is het handig om de opmaak van alle pagina's met behulp van Cascading StyleSheets (CSS) te maken.

Het voordeel van CSS is, dat je in een speciaal bestand -de stylesheet- kunt aangeven hoe de volledige opmaak van je site eruit ziet.
Als het stylesheet-bestand standaard.css heet (je mag het ook een andere naam geven, het moet wel de extensie CSS hebben) dan moet je de volgende code in de kop van je pagina op te nemen, tussen <HEAD> en </HEAD>:

<LINK HREF="standaard.css" REL="stylesheet" TYPE="text/css">

Dan gebruik je een zogenaamd linked of extern stylesheet.

Je kunt ook bij elke pagina zelf de opmaak, dus de stylesheet, in de kop tussen <HEAD> en </HEAD> opnemen maar dat is natuurlijk veel werk als je heel veel verschillende pagina's hebt.
De stylesheet-code moet dan tussen de tags <STYLE TYPE="text/css"> en </STYLE> staan.
Je noemt het dan een embedded stylesheet.
En dan heb je ook nog inline stylesheets. Daarover lees je verderop.

De afspraken over CSS level 2 kun je nalezen bij www.w3.org

  5.2 Extern stylesheet

 • Bij het laden van je pagina ziet de browser dat er gebruik wordt gemaakt van een stylesheet.
  Als het een extern stylesheet is dan wordt dit bestand ingelezen en hierin wordt gekeken welke opmaak de verschillende onderdelen (vb: H1, H2, H3 TD, TH, BODY) van je pagina hebben.
  Als je een onderdeel in je pagina gebruikt waarvan geen opmaak is aangegeven in je stylesheet, zal de standaardopmaak worden toegepast.
 • De stylesheet is in feite een eenvoudig tekstbestand (of die regels staan tussen <STYLE> en </STYLE> )
  Per HTML-onderdeel wordt opgegeven wat de opmaak is.
  De manier waarop dat gaat zie je in het voorbeeld hiernaast.
  Elke CSS-regel (bijv. H1 {color: orange}) bestaat uit een selector (hier H1) en een declaration of declaratie (hier color: orange).
  De declaratie bestaat weer uit een property of eigenschap (hier: color) en een value of waarde (hier: orange).
 • Een stylesheet kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

  BODY   { margin-left: 10pt;
        color: red;
        font-size: 8 pt;  		
        font-family: Verdana, Arial;
        background-color: #FFFF00;
        background-image: url(world.gif);
  	 }
  	
  P    { font-size: 12pt; }
  
  H1  { font-size : 22pt;
      font-weight : bold;
      color : #00ff00; 
      margin-top: 2em;
      margin-bottom: 1em;
      border-style : solid;
     }
  		
  TABLE	 { font-size: 12pt;
        padding-left: 10;
       }
  
  TR    { vertical-align: top; }
  
  TD	 { margin: 3pt; }
  
  IMG   { border: none; }
  
  A    { color:red;text-decoration:underline;background-color:#FFFFFF;}
  
  A:hover { color:purple;text-decoration:none;background-color:#000000;}
  
  .extragroot { font-size : 24pt; }
  
  P.rand   {border-style: double; }
  

 • Zoals je ziet bestaat een stijlregel uit een HTML-tag, waarvoor de style bedoeld is (bijv. H1) en daarachter tussen accolades de erbij horende stijldeclaraties, en achter elke stijldeclaratie een puntkomma.
 • Als je bovenstaande stylesheet toepast, en je hebt ergens een H1-kop op de volgende manier opgenomen:
  <H1>Dit is een H1-kop</H1>
  Dan zal Dit is een H1-kop worden afgedrukt met de kenmerken die achter H1 zijn opgenomen in de stylesheet, dus met de kenmerken font-size:22pt;font-weight:bold;color:#00ff00; margin-top:2em;margin-bottom:1em;border-style:solid;
  Dat ziet er dan als volgt uit:

  Dit is een H1-kop

 • Je ziet in de stylesheet-code dat er i.p.v. een HTML-tag ook nog iets met een punt ervoor staat: .extragroot
  Dat is een zogenaamde class-selector.
  Dat kun je achter elke HTML-tag, die in de stylesheet voorkomt, toevoegen met het woord class, dan wordt die stijl toegepast, en verder de stijl die hoort bij de betreffende HTML-tag.

  Dus als je de volgende HTML-code hebt opgenomen: <H1 class="extragroot" >Dit is een H1-kop</H1>
  dan zal de kop worden afgedrukt met de kenmerken die achter .extragroot zijn opgenomen en verder die van H1, dus met de kenmerken font-size:24pt;font-weight:bold;color:#00ff00; margin-top:2em;margin-bottom:1em;border-style:solid;

  En als je de volgende HTML-code hebt opgenomen: <TD class="extragroot" >Dit staat in een cel van een tabel</TD>
  dan zal in die cel de tekst worden afgedrukt met de kenmerken font-size : 24pt; margin: 3pt;
 • Je kunt die class-selector ook als attribuut van de <DIV>-tag gebruiken met het woord class, dan wordt die stijl toegepast op het gedeelte tussen <DIV> en </DIV>, zie het gedeelte over DIV.
 • Als laatste zie je in de stylesheet nog het volgende: P.rand {border-style: double; }
  Dat is weer een class-selector, maar deze kan alleen worden toegepast op de tag <P>
  Als je dan de volgende HTML-code hebt opgenomen: <P class="rand" >Een rand om de tekst</P>
  dan zal die regel worden afgedrukt met de kenmerken border-style: double; font-size : 12pt;
  Als je wilt weten hoe dat er uitziet, ga dan naar het gedeelte over randjes rond tekst.
Als je een stylesheet gebruikt dan kun je de pagina op de normale manier opmaken. Het enige waar je aan moet denken, is dat je geen gebruik maakt van extra opmaak in je tekst.
Dus je moet alleen de normale opmaak (vb: H1, H2, H3 TD, TH, BODY) gebruiken. De daadwerkelijke tekstopmaak gebeurt in de stylesheet.
Als je in je pagina toch een verdere opmaak gebruikt, bijvoorbeeld door middel van <b>, <i> of <u>, zal die opmaak ook worden gebruikt, de opmaak in je pagina staat dus boven de opmaak van de stylesheet.

  5.3 Maateenheden, kleuren en boxkenmerken

Lengte-eenheden

pt punten, 1 punt = 1/72 inch Voorbeeld: 20 pt      
px pixels Voorbeeld: 20 px        
mm millimeters Voorbeeld: 10 mm    
cm centimeters Voorbeeld: 1 cm    
em 1 em = de hoogte van één letter (bijv. k) van het gebruikte lettertype Voorbeeld: 1 em        
ex 1 ex = de hoogte van de letter x van het gebruikte lettertype Voorbeeld: 1 ex        
pi pica's, 1 pica = 12 points = 1/6 inch Voorbeeld: 1 pi        


Kleuren
Je kunt kleuren op verschillende aangeven in CSS:
 • Met behulp van de (engelse) kleurnamen, zoals red, blue, orange, green.
 • Met behulp van de RGB-waarde in hexadecimale notatie, voorafgegaan door #, bijv. color: #00FF00
 • Met behulp van de RGB-waarde in decimale notatie, voorafgegaan door rgb, bijv. color: rgb(0, 255, 0)
 • Met behulp van de RGB-waarde in procenten, voorafgegaan door rgb, bijv. color: rgb(0%, 100%, 0%)
De laatste drie voorbeelden hebben alledrie dezelfde groene kleur als resultaat.

Boxkenmerken
Elk HTML-element bevind zich in een denkbeeldige box. Deze box heeft een marge (margin), een rand (border), een inhoud en een ruimte tussen de rand en de inhoud (padding). • De marge kan voor alle kanten tegelijk worden bepaald m.b.v. margin, bijvoorbeeld margin: 30px;
  De marge kan ook voor alle kanten apart worden ingesteld, bijvoorbeeld:
  margin-top: 10px; margin-right: 30px; margin-bottom: 50px; margin-left: 20px;
  Dat kan worden afgekort tot margin: 10px 30px 50px 20px;
 • Bij de randstijl kan gekozen worden uit: none, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset en outset, bijv:
  border-style: dotted; Hieronder zie je wat die verschillende randstijlen inhouden:

  solid

  inset

  outset

  double

  groove

  ridge

  dashed

  dotted

  Je kunt de randstijl, breedte en kleur ook per rand apart opgeven, bijv. border-top: 5px solid green;

  5.4 Opmaak-mogelijkheden

Kijk naar de voorbeelden hier onder om te kijken wat je in een stylesheet allemaal kunt vastleggen.

EigenschapWaarde Betekenis
kleur   
colorred of #FF0000 of rgb(255,0,0) enz kleur van de letters
background-colorred of #FF0000 of rgb(255,0,0) enzkleur van de achtergrond
background-imageurl(plaatje.gif)achtergrondplaatje
font  
font-familyArial, Verdana, enzlettertype; Het eerste font in het lijstje dat beschikbaar is, wordt gebruikt.
Als de naam van een font een spatie bevat moet de naam tussen aanhalingstekens staan.
Als laatste wordt meestal een zogenaamd generiek font geplaatst. Dit is een font dat normaal gesproken altijd aanwezig is op een computer.
De generieke fonts zijn: serif, sans-serif, cursive, fantasy, monospace
font-weightnormal, bold, lighter, enz lettertype vet enz.
font-styleitalic, normal cursief enz.
font-size100 px of 10 pt enzlettergrootte
font-variantnormal, small caps enz
kleinkapitaal enz
fontMeerdere eigenschappen tegelijk:
volgorde: font-style font-variant font-weight font-size font-family
Voorbeeld met meerdere eigenschappen:
H1 {font: italic normal normal 12 pt "Trebuchet MS", Arial, sans-serif}
tekst   
text-decorationline-through, none, underline, overline, blink enzdoorstrepen, onderstrepen enz
text-alignleft, right, center of justifyuitlijnen
text-indent2 em of 10 % enzInspringen vanaf de kantlijn
Met een negatieve waarde zal de eerste regel uitspringen
word-spacingnormal of 12pt enzDe ruimte tussen woorden
letter-spacingnormal of 2pt enzDe ruimte tussen letters
vertical-alignbaseline
top
text-top
middle
bottom
text-bottom
percentage
 • baseline , text-top en text-bottom zijn afhankelijk van de huidige tekstregel
 • top, middle, bottom en percentage zijn afhankelijk van de box waarin het element zich bevindt
line-heightnormal of 20pt enzRegelhoogte
marges   
line-height20 px of 8 pt enzruimte tussen regels
margin-left, margin-rightin px of % enz linker- en rechter marge
margin-top, margin-bottomin px of % enz boven- en onder marge
padding-left, padding-rightin px of % enzruimte tussen tekst en linker/rechterrand
padding-top, padding-bottomin px of % enzruimte tussen tekst en boven/onderrand
randen   
border-stylesolid, thin, dashed, dotted, double, enz stijl van de rand
border-width5 px of 2 pt enzdikte van de randen
positionabsolute of relativevaste postie in de pagina of relatief t.o.v. het vorige
top5 px enzpositie van de bovenrand (relatief of absoluut)
left10 px enzpositie van de linkerrand (relatief of absoluut)

  5.5 Het gebruik van DIV

Div gebruik je om een stuk tekst, dat niet omsloten is door tags die in het stylesheet voorkomen, een ander "uiterlijk" te geven. Je zet dat gedeelte dan tussen <DIV>-tags, zoals hieronder wordt uitgelegd.
Je moet dan de opmaak opgeven in je stylesheet, en die opmaak geef je dan een bepaalde naam, bijvoorbeeld stylesheetnr1
Je neemt dan bijv. de volgende regels in je externe stylesheet op:

.stylesheetnr1 {font-size : 8 pt;
        color : #0000ff;
        background-color: lightgrey;
        border-left-style : double;
        border-left-width : thin;
        border-color : #FF0000; 
        padding-left : 3em; 
        }

Als je wilt dat een bepaald gedeelte van je pagina deze opmaak krijgt, dan moet je de volgende tag in de html-code van je pagina voor dat gedeelte opnemen:
<div class='stylesheetnr1' >
Het gedeelte wordt afgesloten met </div>

Met <div> geef je aan dat je gebruik gaat maken van een speciale opmaak, en met class='stylesheetnr1' geef je aan hoe de opmaak heet.
Meestal gebruik je DIV als je de opmaak in een vrij groot stuk (bijv. een alinea) wilt gebruiken. Wil je de opmaak maar in een klein gebied (een regel of minder) toepassen dan gebruik je meestal SPAN.

Je kunt de code voor deze stylesheet ook in de <HEAD> opnemen, dan wordt het dus een embedded stylesheet. Dat kan als volgt:

<HEAD>
<STYLE type="text/css" class='stylesheetnr1'
        {"font-size : 8 pt;
        color : #0000ff; 
        background-color: lightgrey;
        border-left-style : double;
        border-left-width : thin; 
        border-color : #FF0000; 
        padding-left : 3em;"
        } >
</STYLE>
</HEAD>

Ook kan het zo:

<HEAD>
<STYLE type="text/css">
.stylesheetnr1 {font-size : 8 pt;
        color : #0000ff; 
        background-color: lightgrey;
        border-left-style : double;
        border-left-width : thin; 
        border-color : #FF0000; 
        padding-left : 3em;
        } 
</STYLE>
</HEAD>

De code op de plaats waar de opmaak echt moet worden toegepast is net zo als bij het externe stylesheet.

En je kunt de code van de stylesheet ook gewoon in de tekst opnemen, vlak voor het gedeelte waar de opmaak moet worden toegepast (en dan is het dus een inline stylesheet)
Dan moet het als volgt:


<DIV STYLE="font-size:8 pt;color:#0000ff; font-family : Arial, Helvetica; background-color: lightgrey; border-left-style: double; border-left-width: thin; border-color: #FF0000; padding-left: 3em;">
Hier komt dan de tekst waarop de opmaak moet worden toegepast. Deze regel herhaal ik een paar keer om het duidelijk uit te laten komen. Hier komt dan de tekst waarop de opmaak moet worden toegepast. Hier komt dan de tekst waarop de opmaak moet worden toegepast. Hier komt dan de tekst waarop de opmaak moet worden toegepast.
</DIV>


En dat ziet er dan als volgt uit:

Hier komt dan de tekst waarop de opmaak moet worden toegepast. Deze regel herhaal ik een paar keer om het duidelijk uit te laten komen. Hier komt dan de tekst waarop de opmaak moet worden toegepast. Hier komt dan de tekst waarop de opmaak moet worden toegepast. Hier komt dan de tekst waarop de opmaak moet worden toegepast.

  5.6 Positie en overlapping

Je kunt de precieze positie opgeven waar iets moet verschijnen m.b.v. bijvoorbeeld left: 25 px en top: 32 px
Verder kun je opgeven wat boven en wat onder komt (en misschien gedeeltelijk onzichtbaar is door een overlapping) m.b.v. z-index, dat is belangrijk bij overlappingen.
Als je bijv. de volgende code opneemt:


<div style= "z-index: 2; position: relative; left: 60px; top: 10px; width: 80px; height: 30px; background-color: #0000ff;">  </div>
<div style="z-index: 1; position: relative; left: 10px; top: -5px; width: 200px; height: 40px; background-color: yellow;"> </div >


dan zie je het volgende:
 
 

Als postion:relative vervangen zou worden door position: absolute dan zou de tekening bovenaan de pagina geplaatst worden.

  5.7 Het gebruik van SPAN

SPAN gebruik je, net zo als DIV, om een stuk tekst, dat niet omsloten is door tags die in het stylesheet voorkomen, een ander "uiterlijk" te geven. Je zet dat gedeelte dan tussen <SPAN> en </SPAN>, zoals hieronder wordt uitgelegd.
SPAN ken je het beste gebruiken als je maar een klein gedeelte van je tekst anders wilt weergeven. Bijvoorbeeld maar één woord of letter.

De stijl, die je in de <SPAN>-tag gebruikt, mag je alleen inline definiëren, dus niet via een extern stylesheet of een embedded stylesheet tussen <HEAD> en </HEAD>

Als je bijv. de volgende code opneemt:
<H1><SPAN STYLE=" background-color: lightgrey; color: #0000ff ";>D</SPAN>it is een voorbeeld van SPAN</H1>

dan zie je het volgende:

Dit is een voorbeeld van SPAN

  5.8 Tabellen

Als je opmaak voor een tabel wilt maken dan kan dat als volgt:

TD { color : #0000ff; 
   font-size: 8pt;
   padding-left: 10pt;
   vertical-align: top;
  }

Wil je meer mogelijkheden dan doe je dat als volgt:
TD.stijlA {definitie};
In je code neem je dan op: <TD CLASS="stijlA"> dit is de tekst in de cel

Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld:

<table style="filter:shadow(color=yellow)">
<tr><td><font size="6" color="red">Dit is het filtereffect in een tabel </td></tr>
</table>


En dat ziet er zo uit:
Dit is het filtereffect in een tabel

  5.9 Randjes rond tekst

Zet de volgende code tussen <head> en </head>:


<style type="text/css">
p.rand {border-style: double;}
</style>


en als je dan de volgende code ergens in de body zet:

<p class="rand">Een rand om de tekst zonder tabel</p>
dan ziet het er zo uit:

Een rand om de tekst zonder tabel

  5.10 Formulieren

Formulieren kun je ook met behulp van stylesheets opmaken.
Kijk maar naar het voorbeeld hieronder:

De code ziet er als volgt uit:

<FORM>
<FIELDSET STYLE="width: 200px; border: double;
  border-color: #0000ff; padding-left: 2 em" >
  <LEGEND STYLE="color: #0000ff; font-weight: bold;">Formulier</LEGEND>
  Naam:<BR>
  <INPUT type="text" name="naam" STYLE="color: red;
  background-color: yellow; width: 150px; " ><BR>
  <INPUT type="submit" value="versturen" STYLE="color: yellow;
  background-color: grey; font-weight: bold; width: 80px;">
</FIELDSET>
</FORM>

en dat ziet er dan zo uit:

Formulier Naam:

  5.11 Links

De kleur van de links kun je ook met behulp van een stylesheet regelen.
De code ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:


A:link {color: red; text-decoration:underline; background-color: #FFFFFF;}
A:visited {color: green; background-color: #FFFFFF;}
A:hover {color: purple; text-decoration:underline; background-color: #000000;}
A:active {color: red; background-color: yellow; text-decoration : none; background-color: #FFFFFF;}


 • A:link (mag ook alleen A zijn) zorgt voor de link kleur.
 • A:visited = De kleur van de link die al bezocht is.
 • A:hover = De kleur van de link op het moment dat de muis over de link beweegt.
 • A:active = De kleur van de link op het moment dat de link aangeklikt wordt.

  5.12 Achtergrond

Als je een plaatje als achtergrond wilt hebben, dan kun je dat als attribuut van de <body>-tag opgeven.
Je kunt het ook m.b.v. een stylesheet doen, en dan heb je het voordeel dat je ook kunt vastleggen of het plaatje herhaald moet worden of niet, en of de achtergrond mee moet scrollen of niet, kijk maar in de volgende tabel:

EigenschapWaarde Betekenis
background-image none of url(path) Achtergrondplaatje.
background-repeat repeat
repeat-x
repeat-y
no-repeat
Achtergrond herhalen
alleen horizontaal herhalen
alleen vertikaal herhalen
niet herhalen
background-attachmentfixed
scroll
Vaste achtergrond
meescrollende achtergrond
background-positionx y; bijvoorbeeld 200 500; positie vanaf linkerrand en bovenrand in pixels
het kan ook in procenten
x kan ook left, center of right zijn
y kan ook top, center of bottom zijn
backgroundMeerdere achtergrondeigenschappen achter elkaar
Volgorde:background-attachment background-color background-image background-position background-repeat

Voorbeeld:


<body style="background-image: url(world.gif); background-repeat: no-repeat; background-attachment: fixed; background-position: 500 100;">

  5.13 Lijsten

Ook de opmaak van lijsten kun je in je stylesheet definieren.

EigenschapWaarde Betekenis
list-style-type circle
disc
square
decimal
lower-alpha
lower-roman
upper-alpha
upper-roman
none
Geeft aan wat voor elk list-item wordt getoond.
list-style-imagenone
url(plaatje.gif)
Geef de lokatie van een plaatje op dat voor elk list-item wordt getoond.
list-style-positioninside
outside
Outside is de gebruikelijke, ingesprongenweergave
bij inside wordt niet ingesprongen
text-indent20pt enz Hoever de tekst inspringt
Bij een negatief getal wordt er uitgesprongen
list-styleMeerdere eigenschappen achter elkaar.
Volgorde: list-style-type list-style-position list-style-image


Normaal krijg je bij het maken van een lijst altijd eerst een witregel, en alle onderdelen van de lijst springen een stukje in.
Als je anders wilt dan kun je dat voor elkaar krijgen op de volgende manier:


Profielen: <ul style="text-indent: -2em;list-style-position: inside;">
      <li>CM</li>
      <li style="text-indent: -1em;">EM</li>
      <li>NG</li>
      <li style="text-indent: 1em;list-style-position: outside;">NT</li>
</ul>


en dat ziet er zo uit:

Profielen:
 • CM
 • EM
 • NG
 • NT

  5.14 Float, clear en display

Tabellen, plaatjes, H1/H7-koppen worden gewoonlijk onder elkaar geplaatst.
Met float kun je er voor zorgen dat ze naast elkaar worden geplaatst, en je kunt er ook tekst om heen laten lopen.
Met clear kun je er juist voor zorgen dat de tekst onder de tabel, het plaatje of de kop geplaatst wordt.

Float is te vergelijken met het align-attribuut van de <img>-tag.
Clear is vergelijkbaar met <br clear=all>.

Voorbeeld:
<h1 style="width:100px; float:left; margin:0px;">De aarde</h1>
<img style="float: right; padding-left:10px;" src="world.jpg">
<p>Je ziet op de wereldbol hier rechts de werelddelen Europa, Afrika, Azië, Australië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika.
Verder zie je de Atlantische oceaan en de Indische oceaan.
Boven de Noordpool, en beneden de Zuidpool.

Het resultaat is een h1-kop met een vaste breedte aan de linkerkant, een foto aan de rechterkant en de tekst daartussenin:

De aarde

Je ziet op de wereldbol hier rechts de werelddelen Europa, Afrika, Azië, Australië, Noord-Amerika en Zuid-Amerika.
Verder zie je de Atlantische oceaan en de Indische oceaan.
Boven de Noordpool, en beneden de Zuidpool.Display en white-space
Display bepaalt of iets wel of niet wordt afgedrukt, dat kan op vier verschillende manieren.
White-space bepaalt hoe er met de witruimte wordt omgegaan:

EigenschapWaarde Betekenis
displaynone
inline
block
list-item
Het wordt niet weergegeven
Het element wordt in de tekststroom opgenomen
Het komt los van de omliggende tekst te staan, het begint bijv. op een nieuwe regel
Het is een list-item, <ul>, <ol> of <dl>
white-spacenormal
nowrap
pre
de normale manier waarop HTML met spaties omgaat
Nowrap zorgt dat tekst niet wordt afgebroken
Pre geeft hetzelfde resultaat als het plaatsen tussen <pre> en </pre>-tags:
spaties en regeleindes worden zonder wijziging getoond.


Voorbeeld:

<H1 style="white-space: pre;"> Deze winter komt er een elfstedentocht</H1>

wordt:

Deze winter komt er een elfstedentocht