Informaticasite van het Sondervick College te Veldhoven                 © L.J.M van Haperen (bron : R.J. van der Beek)
 

Meerkeuzevragen hoofdstuk 6  

Klik op het correcte antwoord.
N.B. Soms zijn alle antwoorden goed, klik dan op 'Alle antw. zijn goed'
Als het fout is probeer je het opnieuw!
betekent fout
betekent goed
Heb je het antwoord bij de eerste poging goed dan krijg je 10 punten, bij de tweede poging 1 punt en bij de derde poging een halve punt.

 1. Pascal is een programmeertaal. Welke soort taal is dat?
a) Machinetaal
b) Assembleertaal
c) Hogere programmeertaal
d) Object georiënteerde taal

 2. Als je in een Pascal-programma een variabele gebruikt dan moet je die declareren.
Als de variabele getal een geheel getal moet kunnen bevatten, dan declareer je die variabele als volgt:
a) int getal;
b) dim getal as integer
c) var: getal integer;
d) var getal: integer;

 3. De variabele getal kan een geheel getal bevatten. De opdracht om bij de waarde van getal één op te tellen is als volgt:
a) getal := getal + 1;
b) getal + 1;
c) getal = getal + 1;
d) getal++;

 4. Wat is de opdracht om er voor te zorgen dat er op het scherm verschijnt: Hallo mensen
a) readln("Hallo mensen");
b) write(Hallo mensen);
c) writeln("Hallo mensen");
d) writeln(Hallo mensen);

 5. Wat is de opdracht om er voor te zorgen dat het programma wacht tot er iets wordt ingetypt, en als er op enter wordt gedrukt wordt de ingevoerde waarde aan de variabele g toegekend.
a) writeln(g);
b) readln(g);
c) readln("g");
d) write("g");

 6. Als je wilt dat de opdrachten write("Geef een getal "); readln(g[i]); tien keer worden herhaald, met welke opdracht doe je dat?
a) for i=1 to 10 do
    write("Geef een getal "); readln(g[i]);
b) for i=1 to 10 do
    begin
        write("Geef een getal "); readln(g[i]);
    end;
c) for i:=1 to 10 do;
    begin
        write("Geef een getal "); readln(g[i]);
    end;
d) for i:=1 to 10 do
    begin
        write("Geef een getal "); readln(g[i]);
    end;

 7. Als je wilt dat de variabele d een willekeurige gehele waarde tussen 1 en 6 krijgt (dus 1, 2, 3, 4, 5 of 6) dan kan dat m.b.v. de opdracht:
a) d:=random(6)+1;
b) d:=random(6);
c) d:=random(5)+1;
d) d=random(6)+1;

 8. De vertaling van tafel in het engels wordt gevraagd m.b.v. de opdrachten:
write("Vertaal het woord tafel in het engels");
readln(woord);

Daarna moet het programma controleren of het antwoord goed of fout is.
Dat kan met behulp van de volgende opdracht:
a) if woord = table then write ("Goedzo") else write ("Fout");
b) if woord = "table" then write ("Goedzo") else write ("Fout");
c) if (woord := table) then write ("Goedzo") else write ("Fout");
d) if (woord = "table") then write ("Goedzo") else write ("Fout");

 9. Variabele b heeft de waarde 5, en variabele c heeft de waarde 3.
Als de opdracht b := b + c; wordt uitgevoerd, wat gebeurt er dan?
a) c krijgt de waarde 8 en b houdt de waarde 5
b) b krijgt de waarde 8 en c houdt de waarde 3
c) dit kan niet, want b kan nooit gelijk zijn aan b + c
d) b krijgt de waarde 8 en c ook

10. Wat is de functie van een compiler?
a) broncode omzetten in objectcode
b) assembleertaal omzetten in machinecode
c) machinecode omzetten in code van een hogere programmeertaal
d) broncode omzetten in machinetaal

11. Het volgende structuurdiagram hoort bij een bepaalde pascal-opdracht. Welke opdracht is dat?


a) while (voorwaarde) do
    begin
        ...........
    end;
b) repeat
        ...........
    until (voorwaarde);
c) while (voorwaarde) do;
    begin
        ...........
    end;
d) for i:=1 to (voorwaarde) do
    begin
        ...........
    end;

12. Er wordt in een pascal-programma gebruik gemaakt van een rij gehele getallen:
g[1], g[2], g[3], g[4], g[5]
Die variabelen moeten worden gedeclareerd. Dat doe je op de volgende manier:
a) var g: array[1..5] of integer;
b) var g[1],g[2],g[3],g[4],g[5]: integer;
c) var g[1..5]: array of integer;
d) var g (1 to 5) : integer;

13. Er wordt in een pascal-programma gebruik gemaakt van een rij gehele getallen:
g[1], g[2], ..., g[10]
De waarden van die variabelen moeten op het scherm worden afgedrukt.
Dat kan met behulp van de volgende code:
a) i := 1;
    WHILE (i<=10) DO
    begin
        WRITELN(g[i]);
        i := i+1;
    end;
b) FOR i:= 1 TO 10 DO
    begin
        WRITELN(g[i]);
    end;
c) i := 1;
    REPEAT
        WRITELN(g[i]);
        i := i+1;
    UNTIL (i>10);
d) Met elke code hierboven zal het werken

14. Iemand wil een pascal-programma maken, waarbij er achtereenvolgens tien sommen op het scherm verschijnen, waarvan het antwoord ingevoerd moet worden.
Kan dat m.b.v. de volgende code?
FOR i:= 1 TO 10 DO
    begin
        som;
    end;
a) Nee, het codewoord som bestaat niet in pascal
b) Ja, maar er moet dan wel een procedure som in het programma zijn ingevoerd
c) Nee, al is er een procedure som in het programma ingevoerd, dan moeten er nog haakjes achter. Dus zo: som( );
d) Nee, het moet sommetje; zijn

15. Het volgende structuurdiagram hoort bij een bepaalde pascal-opdracht. Welke opdracht is dat?


a) while (voorwaarde) do
    begin
        ...........
    end;
b) repeat
    begin
        ...........
    until (voorwaarde);
c) repeat until (voorwaarde)
    begin
        ...........
    end;
d) repeat
        ...........
    until (voorwaarde);

16. Wat is een boolese variabele (engels: boolean)?
a) Een variabele die alleen de waarde Ja of Nee kan bevatten
b) Een variabele die een woord kan bevatten
c) Een variabele die alleen de waarde 0 of 1 kan bevatten
d) Een variabele die alleen de waarde True (waar) of False (niet waar) kan bevatten

17. Wat is een lokale variabele?
a) Een variabele die binnen een procedure is gedeclareerd
b) Een variabele die in het hoofdprogramma geen waarde heeft
c) Een variabele die alleen binnen de procedure, waarin hij gedeclareerd is, gebruikt kan worden
d) Alle antwoorden hierboven zijn goed

18. Een variabele die in de kop van het hoofdprogramma is gedeclareerd wordt als volgt genoemd:
a) Een lokale variabele
b) Een globale variabele
c) Een "call-by-value" variabele
d) Een "call-by-reference" variabele

19. Een procedure wordt als volgt gedeclareerd:
PROCEDURE som(a, b: INTEGER);
a) Dan kan in het hoofdprogramma de opdracht som(25, 37); voorkomen, en dan krijgt in de procedure a de waarde 25 en b de waarde 37
b) Dan worden a en b "call-by-value" variabelen genoemd.
c) Dan worden de waarden van a en b na afloop van de procedure niet aan het hoofdprogramma doorgegeven.
d) Alle antwoorden hierboven zijn goed

20. Welke bewering is niet juist?
a) Het bubblesort algoritme werkt volgens onderstaand structuurdiagram:

       

b) Het bubblesort-algoritme kan alleen voor woorden worden gebruikt, het selectionsort-algoritme ook voor getallen.
c) Het selectionsort algoritme werkt volgens onderstaand structuurdiagram:

       

d) Bij het bubblesort-algoritme worden net zolang buren omgewisseld, totdat er bij een doorgang geen enkele verwisseling meer heeft plaatsgevonden